... powiedz o nas komuś jeszcze

 

AKTUALNOŚCI:

 

SPOTKANIE

10.04.2024 roku w Olsztynie odbyło się spotkanie Konsultantów Wojewódzkich z przedstawicielami jednostek opieki paliatywnej z całego województwa.

Wszystkim gościom, dziękujemy za przybycie. Dziękujemy również prelegentom za ciekawe wykłady.

Niebawem załączymy fotorelacje z tego wydarzenia.

 

KOMUNIKAT 

Informujemy o Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 412024DSOZ  z dnia 29-03-2024 roku, zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

 

 

 

Projekt zarządzenia – Opieka paliatywna i hospicyjna

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 z późn.zm.) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2023, poz. 1194 z późn. zm.), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 27 marca 2024 r., które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekcja.DHS@nfz.gov.pl

20.03.2024_projekt_zarzadzenia__opieka_paliatywna_i_hospicyjna

 

LIST KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ dr n. med. i n. o zdr. Izabeli Kaptacz –

dotyczący stwierdzania zgonów przez pielęgniarki:

 

Częstochowa, 11.03.2024 r.

Szanowana Pani
Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
Mariola Łodzińska

 

Szanowna Pani Prezes,

W nawiązaniu do podjętej w 2022 roku inicjatywy w zakresie rozszerzenia kompetencji pielęgniarek o stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu zwracam się z uprzejmą prośbą o poparcie inicjatywy, która nie została uzgodniona. Środowisko pielęgniarek opieki paliatywnej
podtrzymuje złożony wniosek o rozszerzenie kompetencji poprzez włączenie pielęgniarki do grona osób uprawnionych do dokonywania oględzin, stwierdzenia zgonu oraz wystawienia karty zgonu, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczeństwa, demograficzne starzenie się społeczeństwa, zwiększoną zachorowalność i umieralność na choroby przewlekłe, włączanie do sytemu opieki zdrowotnej nowych zawodów medycznych i zmieniającą się rolę i kompetencje pielęgniarek.

Zaproponowane rozwiązanie może zostać wdrożone poprzez zmianę w ustawie o zawodach pielęgniarek i położnych analogicznie jak wprowadzone w 2015 roku rozwiązanie rozszerzające kompetencje pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków i wystawiania na nie recept oraz wniosków na wyroby medyczne (art. 15a.1. upip).

Podjęte przeze mnie działania dotyczyły pielęgniarek opieki paliatywnej, której to dziedziny jestem reprezentantem, jednakże należy również brać pod uwagę szerszą perspektywę pielęgniarek w innych dziedzinach, które również zgłaszają potrzebę rozszerzenia kompetencji w tym zakresie. Szczególnie może to być ważne w kontekście propozycji i konieczności przygotowania wspólnego, jednolitego programu kursu specjalistycznego zarówno dla pielęgniarek jak i m.in. ratowników medycznych.

Uzasadnieniem dla proponowanej zmiany jest zgłaszany przez środowisko problem trudności w stwierdzeniu zgonu oraz uzyskiwaniu karty zgonu przez bliskich pacjentów chorujących na przewlekłe, niepoddające się leczeniu choroby, obejmowanych opieką paliatywną w warunkach  stacjonarnych (hospicjum stacjonarny/oddział opieki paliatywnej) i domowych (zespół domowej opieki paliatywnej/hospicjum domowe). Wprowadzenie nowego uprawnienia przyczyni się do skrócenia okresu oczekiwania przez rodzinę pacjenta na stwierdzenie zgonu i wydania kary zgonu. Świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowane w warunkach domowych i stacjonarnych opierają się na realizacji świadczeń zdrowotnych prze pielęgniarki, które podejmują działania w dużej mierze samodzielnie, nie tylko na zlecenie lekarskie. Prowadząc proces pielęgnowania, pielęgniarka rozpoznaje potrzeby pacjenta i jego rodziny a znając przebieg choroby i rokowanie potrafi rozpoznać klinicznie proces agonii i zgon pacjenta. Pielęgniarka z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej posiada m.in. kompetencje do oceny stanu pacjenta, na podstawie wywiadu i badania fizykalnego oraz analizy dokumentacji medycznej dokonuje syntezy tych danych i podejmuje odpowiedzialne decyzje, które zgodnie z prawem zawsze może konsultować z inną pielęgniarką lub prosić o opinie lekarza, w tym w sytuacjach wątpliwych.

Dla bezpiecznego i prawidłowego wprowadzenia nowej kompetencji, proponuję opracowanie kursu specjalistycznego w zakresie dokonywania oględzin, stwierdzenia zgonu oraz wystawienia karty zgonu (zakres prawny i merytoryczny).

Należy również nadmienić, że proponowane rozwiązanie funkcjonowało w polskim systemie prawnym, kiedy do obowiązków pielęgniarki zatrudnionej w wiejskim pielęgniarskim punkcie zdrowia należało dokonywanie oględzin zwłok, a następnie wystawianie kart zgonu, jeżeli odbyły z wynikiem pomyślnym odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie [DzU.1961.39.202].

Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby rozszerzającej w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej w art. 4 zakres kompetencji pielęgniarki o dokonywanie oględzin zwłok, stwierdzenie zgonu a następnie wystawianie kart zgonu, jeżeli odbyły odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Powyższe rozwiązanie wprawione jako fakultatywne (pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego) w bezpieczny sposób wpłynie na poprawę rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia.

Z poważaniem,

dr n. o zdr. Izabela Kaptacz
Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

 

Poniżej oryginał listu wraz z załącznikami

11.03.2024. pismo do Prezes NIPiP.zgony.KK.I.Kaptacz

Stanowisko PTPOP 2.07.2022 (ZGONY)

13.05.2022.MZ zgony (2)

MZ do NRPiP (zgony) (1)

Pełny system informacji prawnej LexLege (1)

stwierdzanie zgonu.proozycja KURS (1)

 

 

 

KOMUNIKAT 

Standardy postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia – stanowisko Zespołu powołanego przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia
Rzecznik Praw Pacjentów. Warszawa. 2021

https://www.gov.pl/web/rpp/terapie-medyczne-w-okresie-rekomendacje-sie-zycia-zakonczenie-prac-zespolu

Raport_Terapia_u_kranca_zycia_2021_e

KOMUNIKAT 

XXVI Konferencja Naukowo–Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu naukowego i organizacyjnego z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XXVI Konferencji Naukowo–Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 18-20 stycznia 2024 roku. Tematem przewodnim Konferencji będą słowa Św. Jana Pawła II „Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy”.

Pod tym hasłem chcemy przeżywać 26. Konferencję Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Wolność jako wartość jest ważna dla każdego człowieka w podejmowaniu decyzji zgodnie z własną wolą i poczuciem niezależności i samodzielności. Wolność jest również odpowiedzialnością za własne czyny, nie uwalniając od odpowiedzialności, lecz powodując, że nasze decyzje i wybory stają się bezpieczne i niezniewalające. Odpowiedzialność jako przymiot ludzki pozwala również rozpoznawać dobro i prawdę. W poczuciu prawdy możemy pomagać odkrywać sens i celowość życia, poznawać siebie, własne myśli, słowa i czyny. Trudne doświadczenia, szczególnie związane z nieuleczalną chorobą zaburzają wewnętrzną homeostazę i poczucie sprawczości, wyzwalając szereg emocji tj. lęk, gniew, niepewność, przygnębienie, poczucie utraty nadziei.
Opieka paliatywna i hospicyjna realizowana wobec chorych i ich rodzin stanowi moralny, społeczny i prawny obowiązek czynienia dobra w duchu odpowiedzialności za innych i pozwala odpowiadać na potrzeby w wymiarze fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym. W chwilach zwątpienia i niepewności o przyszłość, w cierpieniu związanym z nieuleczalną chorobą, w postawie odpowiedzialności możemy zachowywać czujność i wrażliwość na ludzkie potrzeby, uczyć akceptacji i szacunku wobec siebie i innych. Wiarygodność, zaangażowanie, sumienność oraz poczucie misji i powołania pozwalają na budowanie profesjonalnej relacji wspierającej z pacjentem, jego rodziną i w zespole. Odpowiedzialna wolność oparta na miłości do drugiego człowieka, pozwala na poznanie i umiłowanie rzeczywistości w nadziei i prawdzie. Podczas trzech dni spotkań warsztatowych i wykładów panelowych będziemy podejmować zagadnienia związane z medycznymi aspektami prowadzonej opieki paliatywnej i wyzwaniami jakie stawiają sobie interdyscyplinarne zespoły opieki paliatywnej i hospicyjnej w wymiarze psychoduchowym i społecznym.
Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy pielęgniarki, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, duszpasterzy, wolontariuszy, studentów, doktorantów oraz wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci i praktycy zaangażowani w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej.

Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Przewodnictwo naukowe
nad Konferencją objęła dr n. o zdr. Izabela Kaptacz. Konferencja będzie wspaniałą okazją na spotkanie i wymianę
doświadczeń w grupie osób zaangażowanych w realizację i rozwój opieki paliatywnej i ruchu hospicyjnego.

Konferencja połączona będzie z obchodami 30–lecia Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, która będzie wspaniałą okazją na spotkanie i wymianę doświadczeń w grupie osób zaangażowanych w realizację i rozwój opieki paliatywnej i ruchu hospicyjnego.

Podczas Konferencji odbędzie się również Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej oraz Pielgrzymka Hospicjów Polskich na Jasną Górę. Nadchodzącą konferencję ponownie organizujemy dla Państwa w nowoczesnym i komfortowym Hotelu Arche****, przy ul. Oleńki 20 www.hotelczestochowa.com, w bliskiej lokalizacji Jasnej Góry.

Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej: www.hospicjum-konferencja.pl.

 

KOMUNIKAT 

Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej

„Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” uruchomiony został przez Ministerstwo
Zdrowia a finansowany jest przez Unię Europejską.

15000 w pełni bezpłatnych wizyt i konsultacji ze specjalistami z zakresu psychologii, psychologii klinicznej i psychoterapii jest dostępnych dla każdego pracownika kadry medycznej oraz studentów studiów medycznych, na terenie całego kraju. Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji na temat programu do osób, z którymi macie Państwo kontakt, a które spełniają kryterium pracownika kadry medycznej.

By moc skorzystać z programu konieczna jest rejestracja na Platformie dostępnej pod adresem https://psychologdlamedyka.pl/.

Zjawisko wypalenia zawodowego dotyka, według badania STADA Health Report 2022,
około 25% dorosłych, pracujących Polaków. Jedną z najbardziej narażonych na wypalenie grup
zawodowych są pracownicy kadry medycznej, specjaliści medycyny ratunkowej, chirurdzy,
ortopedzi, specjaliści medycyny paliatywnej, ale także lekarzy medycyny rodzinnej. Federacja
Porozumienie Zielonogórskie (FPZ) zauważyła nasilenie się tego zjawiska alarmując, że problem
dotyka coraz młodszych lekarzy, czasem na początku drogi zawodowej. Wypalenie częściej występuje
u kobiet oraz lekarzy w średnim wieku (45-54 lata).

Dlatego, został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i uruchomiony „Program wsparcia
psychologicznego kadry medycznej”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach
Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.
Każdy pracownik medyczny, niezależnie od stażu i typu wykonywanego zawodu medycznego,
także studenci medycyny mogą bezpłatnie skorzystać m.in. z bezpośredniej pomocy w formie porad
psychologicznych. Każdy potrzebujący będzie mógł odbyć 4 spotkania indywidualne ze specjalistą
z zakresu zdrowia psychicznego.
W ramach programu, pomocy udziela 100 specjalistów z zakresu:
● psychologii,
● psychologii klinicznej,

tel. 89 523 24 44, 89 523 23 33, fax 89 527 74 47
www.olsztyn.uw.gov.pl
info@uw.olsztyn.pl
Skrzynka ESP na ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaESP

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
● psychoterapii.
Konsultacje prowadzone są w trybie zdalnym lub stacjonarnym. Bezpośrednie spotkania są dostępne
w każdym mieście wojewódzkim. Mechanizm działania programu gwarantuje pełne bezpieczeństwo
danych pacjentów biorących udział w programie.

Więcej informacji udzielą:

1. Urszula Szybowicz – Koordynator Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej –
u.szybowicz@niewidacpomnie.org
2. Michał Winter – m.winter@falck.pl

Zapewniają i gwarantują, że Wasze dane osobowe będą bezpieczne. Nie udzielają informacji o tym
komu udzielane jest wsparcie psychologiczne. Nie przekazują informacji o szczegółach wsparcia
psychologicznego do systemu P1.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych udzieli:
radca prawny Michał Modro m.modro@kpgz.pl

Możecie też zwrócić się z pytaniem do Inspektora Ochrony Danych Osobowych –
iod@psychologdlamedyka.pl

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Katarzyna Dośla-Szcześniak
DYREKTOR
Wydziału Zdrowia

 

KOMUNIKAT 

SPOTKANIE JEDNOSTEK MEDYCYNY PALIATYWNEJ 20.10.2023

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Kierownicy, Kierownicy Medyczni

oraz przedstawiciele jednostek medycyny paliatywnej

w województwie warmińsko-mazurskim

 

W porozumieniu z Konsultant Opieki Paliatywnej województwa warmińsko-mazurskiego Panią mgr Teresą Kocbach zapraszam na spotkanie , które odbędzie się 20.10.2023 (piątek) o godzinie 10.30 w restauracji „Przystań” ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn.

Planowany przebieg spotkania:

10.30-11.00 sprawy bieżące opieki paliatywnej w województwie warmińsko-mazurskim

mgr Teresa Kocbach, lek. Katarzyna Kożurno

11.15 -12.00Farmakoterapia wyniszczenia nowotworowego” – dr Artur Pakosz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej woj. Śląskie Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II Kierownik Szpitala przy ul. Emilii Plater 17

12.00 – 13.00

1. Prezentacja Vipharm S.A. – dr inż. Christina Czelebiew-Mitkowska, Przedstawiciel Naukowy

2.Tilray – globalny producent marihuany medycznej na świecie – Aneta Żabowska,

Kierownik ds. Kluczowych Klientów Tilray Medical Cannabis )

3. Prezentacja produktowa firmy farmaceutycznej.

13.00-14.00 Obiad

Pozdrawiam

Katarzyna Kożurno

 

KOMUNIKAT 

FORUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ 2023

Wydawnictwo Medyczne

zaprasza do udziału w

FORUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ 2023
WARSZAWA, 24-25 LISTOPADA


W PROGRAMIE:
• Postępowanie w wybranych stanach lub sytuacjach klinicznych
w medycynie paliatywnej
• Czy opieka paliatywna XXI wieku zapobiega „wspomaganemu umieraniu”
• Aspekty prawne i etyczne opieki paliatywnej
• Aktualne problemy opieki paliatywnej w Polsce i standardy organizacyjne
opieki paliatywnej
• Warsztaty kannabinoidowe

Oddział Medycyny Paliatywnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Klinika Medycyny Paliatywnej
Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Pracownia Medycyny Paliatywnej
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zarejestruj się już dziś i poszerz swoją wiedzę o opiece
nad nieuleczanie chorymi

 

Rejestracja oraz więcej informacji:  https://www.termedia.pl/Konferencja-FORUM-MEDYCYNY-PALIATYWNEJ-2023-Intro,1927,23739.html#registerWebinar

 

KOMUNIKAT 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

w sprawie wystawiania recept

więcej info na stronie: https://ezdrowie.gov.pl/

 

 

KOMUNIKAT 

ZAPROSZENIE NA
XVII JESIENNE WARSZTATY PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ PT. BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA I PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ W ASPEKCIE LECZENIA OBJAWOWEGO

DNIA: 7-9 września 2023 r.

Zapraszamy Państwa na kolejne, siedemnaste wydarzenie z cyklicznych jesiennych spotkań warsztatowych pielęgniarek opieki paliatywnej, w tym roku w Hotelu Kmicic Belvedere & SPA, ul. Majora Wrzoska 35 w Złotym Potoku.

Pragniemy, aby udział w jesiennych warsztatach był okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń i pozwolił odpowiedzieć na bieżące wyzwania pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Mamy nadzieję, że wspólne spotkanie i przygotowany program merytoryczny spełni Państwa oczekiwania a pobyt w uroczym klimacie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w okolicy Rezerwatu Przyrody „Parkowe” pozwoli na czerpanie siły do dalszej pracy.

mgr Anna Kaptacz, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Organizator merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Partner merytoryczny:
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dr n. o zdr. Izabela Kaptacz

Partner w edukacji:
Takeda Polska

Miejsce:
Hotel Kmicic Belvedere & SPA, ul. Majora Wrzoska 35, 42-253 Złoty Potok

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
Warunkiem udziału biernego w warsztatach jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za warsztaty.
Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa do dnia 27.08.2023 r.
Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji po 23.08.2023 r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w programie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KLIKNIJ

KOMUNIKAT 

Komisja Kultury Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie zaprasza na wyjazd do Teatru ROMA w Warszawie na brytyjski musical

„WE WILL ROCK YOU“

Termin imprezy: 18.11.2023, godz.15.00-18.00

Miejsce: Warszawa, Teatr ROMA

Liczba miejsc: 53 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Miejsce zbiórki: przed Hotelem Wileńskim – Olsztyn, ul. Knosały 5, wyjazd godz. 9.00 – powrót w godz. ok. 21.00 – 22.00, czas wolny w Warszawie w godz. ok. 12.00 – 15.00

Osoba do kontaktu: Edyta Skolmowska – kom. 513 042 585

 

Ze strony internetowej teatru:

WE WILL ROCK YOU to brytyjski musical z piosenkami legendarnej grupy QUEEN i librettem Bena Eltona. Akcja przedstawienia dzieje się w zglobalizowanym świecie przyszłości. Wszystkimi aspektami życia na iPlanecie, którą dawniej nazywano Ziemią, rządzi jedna, potężna korporacja. Posiadanie instrumentów muzycznych jest zakazane, muzyka jest bowiem wyrazem absolutnie niepożądanego indywidualizmu. Kilkoro buntowników, którzy w tajemnicy kultywują pamięć o przeszłości, nie chce pogodzić się z taką ponurą egzystencją i podejmuje walkę o wolność, miłość i ROCKA! (…)

WE WILL ROCK YOU to fantastyczna okazja, by usłyszeć piosenki QUEEN w nieznanym kontekście, odkryć nowe znaczenia i elektryzujące, porywające i pełne energii brzmienia m.in. takich hitów jak m.in. „I Want To Break Free”, „Radio Ga Ga”, „I Want It All”, „We Are The Champions”, „Bohemian Rhapsody” czy tytułowy numer „We Will Rock You”.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

  • Koszt uczestnictwa: 170 zł od osoby
  • Dojazd i powrót: autokar
  • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie e-mailowe: komisjaksir@wp.pl oraz wpłata na konto OIPiP w Olsztynie numer 52 1020 3541 0000 5302 0134 8853 do dnia 31 sierpnia 2023r.
    (tytuł wpłaty: MUSICAL)
    Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko + nazwa placówki medycznej, telefon do kontaktu oraz potwierdzenie wpłaty na konto.
  • W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi pod warunkiem, że inna osoba wykorzysta zakupiony bilet (zapis na liście rezerwowej).

 

 

KOMUNIKAT 

Wojewódzkie priorytety w Opiece Paliatywnej

Dzięki Naszym Wojewódzkim Konsultantkom Pielęgniarstwa i Opieki Paliatywnej Teresie Kocbach i Katarzynie Kożurno spotkali się wszyscy Dyrektorzy, Kierownicy,  aby omówić  priorytety i innowacyjne pomysły, które można wykorzystać w Opiece Paliatywnej. Dr hab. n. med. Jarosław Woroń  mówił o pozytywnym wpływie kanabinoidów w medycynie, dr n. med. Janusz Wojtacki o bólu w chorobie nowotworowej. Pani Jolanta Fudali – Polakiewicz przedstawiła nową aplikacją jaką jest Dzienniczek Bólu. Konsultantki w imieniu wszystkich podziękowały za wieloletnią współpracę Małgorzacie Tubis, która przez długi czas współpracowała z placówkami w całym województwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status