... powiedz o nas komuś jeszcze

Deklaracja dostępności

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Niezgodności:

  • nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej,
  • nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.

Wyłączenia:

  • niektóre treści (np. filmy, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez Hospicjum,
  • niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których Hospicjum nie jest uprawnione.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretariat, e-mail: hospicjum.olsztyn@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 532 61 73. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, a także skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem e-mail: hospicjum.olsztyn@gmail.com.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”, al. Wojska Polskiego 30, 11-041 Olsztyn

Hospicjum mieści się na drugim piętrze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze budynku. Przed budynkiem znajduję się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status