Ładowanie…
Zadzwoń 89 532 61 73


„Informatyzacja Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II     w Olsztynie – etap II”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Cyfrowy Region RPWM.03.00.00

Priorytet Inwestycyjny: Wzmacnianie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Działanie: RPWM.03.02.00 E-zdrowie

Poddziałanie: E-zdrowie

Wartość Projektu: 213 688,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 181 634,80 zł

Celem projektu jest wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Centrum Opieki Paliatywnej w Olsztynie.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki uruchomieniu znacząco zmienionych e-usług i podłączeniu systemu do platformy P1. Do uruchomienia e-usług niezbędny jest również zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego. Osiągnięcie celu głównego przyczyni się do:

  • podniesienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
  • integracji z krajowymi i europejskimi systemami elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia,
  • poprawy jakości pracy,
  • poprawy wizerunku hospicjum i województwa.

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status