Ładowanie…
Pierwszy slide
Pierwszy slide


DOPOSAŻENIE CENTRUM OPIEKI PALIATYWNEJ

W dniu 26 kwietnia 2023 r. Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium otrzymało dofinansowanie na Doposażenie Centrum Opieki Paliatywnej w Olsztynie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rehabilitacyjnych i medycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz stworzenie odpowiedniej bazy sprzętowej w COP w Olsztynie, która pozwoli na leczenie oraz rehabilitację osób, które chorują bądź chorowały na Covid-19 oraz na inne jednostki chorobowe. Sprzęt przeznaczony jest zarówno do wykorzystania w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania placówki po pandemii.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia, poprzez zakup środków medycznych i dezynfekujących.
 • Zintensyfikowanie wsparcia dla hospicjum, poprzez zakup niezbędnego sprzętu w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.
 • Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy wśród personelu medycznego.
 • Podniesienie jakości świadczonych usług przez COP w Olsztynie, poprzez zagwarantowanie i poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników i pacjentów
 • ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 • Projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu.
 • poprawa świadczeń rehabilitacyjnych
 • profilaktyka zdrowotna, zwłaszcza w grupie osób najbardziej narażonych

 

Całkowita kwota dofinansowania projektu z UE: 251 959.89 zł

 

tablica informacyjna - dofinansowanie

 


POWER GRANT

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” realizuje projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmie swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

Środki finansowe z projektu POWER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Informacja o wysokości grantu


„Informatyzacja Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II  w Olsztynie – etap II”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Cyfrowy Region RPWM.03.00.00

Priorytet Inwestycyjny: Wzmacnianie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Działanie: RPWM.03.02.00 E-zdrowie

Poddziałanie: E-zdrowie

Wartość Projektu: 213 688,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 181 634,80 zł

Celem projektu jest wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Centrum Opieki Paliatywnej w Olsztynie.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki uruchomieniu znacząco zmienionych e-usług i podłączeniu systemu do platformy P1. Do uruchomienia e-usług niezbędny jest również zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego. Osiągnięcie celu głównego przyczyni się do:

 • podniesienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
 • integracji z krajowymi i europejskimi systemami elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia,
 • poprawy jakości pracy,
 • poprawy wizerunku hospicjum i województwa.

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status