... powiedz o nas komuś jeszcze

Pełnomocnik ds. Pacjenta

Zasady przyjęcia do Hospicjum Stacjonarnego

Zasady przyjęcia do Hospicjum Domowego

Regulamin odwiedzin chorego

Udzielanie informacji o stanie zdrowia

Opieka psychologiczna

Fizjoterapia/rehabilitacja

Poradnik Psychologa Strefa Pacjenta 

Karta Praw Pacjenta

Opieka Duszpasterska

Opieka wyręczająca

Dokumenty do pobrania 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Każda osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum Opieki Paliatywnej w Olsztynie ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy przysługuje również przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu osoby korzystającej ze świadczeń. Jeżeli Pacjent bądź bliska mu osoba uzna, że w trakcie korzystania ze świadczeń naruszone zostały fundamentalne prawa tej osoby, może ona liczyć na pomoc Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta. W Centrum Opieki Paliatywnej  funkcję pełni  Karolina Dąbrowska-Chołostiakow, z którą można kontaktować się:
 • drogą mailową: psycholog.palium@gmail.com (w temacie maila proszę wpisać „do pełnomocnika ds. praw pacjenta”)
 • telefonicznie: 89 532 61 73
 • bezpośrednio w hospicjum stacjonarnym, gabinet nr 1 w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 13.00

 

Zasady przyjęcia do Hospicjum Stacjonarnego

Przyjęcia do Hospicjum odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00 w siedzibie Centrum Opieki Paliatywnej w Olsztynie przy Alei Wojska Polskiego 30, II piętro (budynek byłego Szpitala Kolejowego).
Sekretarka medyczna weryfikuje skierowanie do opieki paliatywnej oraz dowód tożsamości Pacjenta. W chwili przyjęcia lekarz dyżurny Hospicjum dokonuje weryfikacji dokumentacji, przeprowadza badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta i decyduje czy pacjent kwalifikuje się do przyjęcia do Hospicjum Stacjonarnego. Każdorazowo przy przyjęciu Pacjenta do Hospicjum weryfikuje się w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. W przypadku braku uprawnień pacjent jest o tym informowany i zobowiązany do podpisania „Oświadczenia Pacjenta o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń zdrowotnych”
Każdorazowo przy przyjęciu Pacjent wyraża (bądź odmawia) zgodę na pobyt w Hospicjum. Zgoda lub jej brak wyrażona jest poprzez złożenie podpisu w Historii choroby. Jeżeli stan pacjenta uniemożliwia uzyskanie zgody, adnotację o tym fakcie, autoryzowaną przez lekarza dyżurnego /pielęgniarkę dyżurną/ należy umieścić na 1 stronie Historii choroby.

Dokumenty do pobrania:

• Potrzebne przy przyjęciu

•  Skierowanie do Hospicjum Stacjonarnego
x
• Zgoda i upoważnienie

Regulamin odwiedzin Chorego

 1. Pacjenci mogą być odwiedzani codziennie w godz. 8.00-18.00. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Odwiedzin, a szczególności do respektowania prawa do prywatności i intymności innych pacjentów.
 2. W pokoju chorych u jednego pacjenta mogą przebywać jednocześnie maksymalnie dwie osoby.
 3. Odwiedziny mogą być czasowo ograniczone ze względów epidemiologicznych lub ze względu na stan zdrowia innych chorych.
 4. Odwiedziny pacjentów możliwe są za zgodą lekarza dyżurnego lub pielęgniarki koordynującej lub lekarza prowadzącego.
 5. Osoba odwiedzjąca zobowiązana jest do:
  – pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego,
  – zachowania w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów,
  – zachowania ciszy i taktu,
  – podporzadkowania się poleceniom i wskazówkom personelu,
  – poszanowania mienia Zakładu i innych pacjentów.
 6. Odwiedzającym na terenie zakładu zabrania się:
  – przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków i innych środków odurzających,
  palenia tytoniu,
  – sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów,
  – manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacją elektryczną, wentylacyjną, itp.,
  – wynoszenia jakichkolwiek rzeczy, środków medycznych, sprzętu, itp.,
  – stosowania u pacjentów jakichkolwiek środków i metod leczniczych bez wiedzy i zgody personelu,
  – wnoszenia potraw lub napojów i podawania pacjentowi bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem.

 

Zasady odwiedzin pacjentów przebywających w hospicjum stacjonarnym

 • Odwiedziny odbywają się w każdy dzień tygodnia w godzinach 8.00-18.00.
 • Czas pobytu przy pacjencie należy ograniczyć do maksymalnie 30 minut.
 • Przez cały czas odwiedzin należy mieć poprawnie nałożoną maseczkę.
 • Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.

 

 Dokumenty do pobrania dotyczące epidemii:
Rekomendacje MZ i GIS dot. organizacji odwiedzin pacjentów na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych w okresie epidemii COVID-19
oraz
Zalecenia dla oddziału medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarnego w okresie epidemii COVID-19

Udzielanie informacji o stanie zdrowia

Sekretarka Medyczna w momencie przyjmowania Pacjenta odbiera od niego zgodę na udzielenie informacji o jego stanie zdrowia. W przypadku niemożności wyrażenia woli przez Pacjenta (z zaburzeniami jakościowymi lub ilościowymi świadomości) informacja o stanie zdrowia udzielona może być jedynie przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, a w razie jego braku, lub gdy porozumienie z nim jest niemożliwe, opiekunowi faktycznemu pacjenta. Informacje na temat stanu zdrowia Pacjenta udzielane są osobom upoważnionym do tego.

 

Zasady przyjęcia do Hospicjum Domowego

Zgłoszenie przyjęcia Pacjenta do Hospicjum Domowego odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z załączoną dokumentacją z dotychczasowego leczenia. Zgłoszenie przyjęcia chorego może dokonać sam chory, lekarz kierujący, pielęgniarka, lub opiekun chorego w siedzibie Hospicjum Domowego przy al. Wojska Polskiego 30 w Olsztynie lub telefonicznie. Po przyjęciu zgłoszenia pacjenta Pielęgniarka Koordynująca wraz z Koordynatorem Medycznym Hospicjum Domowego, ustala termin pierwszej wizyty. Wizyty lekarskie realizowane są dwa razy w miesiącu, wizyty pielęgniarskie dwa razy w tygodniu. Wizyty psychologa i rehabilitanta realizowane są według zlecenia lekarskiego. Wizyta personelu Hospicjum Domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z chorym, jego rodziną lub opiekunem.

Dokumenty do pobrania:
• Potrzebne do zgłoszenia• Skierowanie do Hospicjum Domowego

• Zgoda i upoważnienie

 

Opieka psychologa

Opieka psychologiczna skierowana jest zarówno do Pacjentów jak i ich bliskich. Spotkanie z psychologiem to możliwość oswajania trudnych emocji, szansa na porządkowanie zdarzeń życiowych, dystansowanie się do bieżących wydarzeń. Psycholog na co dzień towarzyszy pacjentom Hospicjum Stacjonarnego, realizuje wizyty w miejscu pobytu Pacjenta w ramach opieki Hospicjum Domowego oraz świadczy usługi w Poradni Medycyny Paliatywnej. Psycholog wspierając Bliskich Chorego pomaga w przystosowaniu się do nowej sytuacji życiowej, pomaga zrozumieć stany emocjonalne doświadczane przez Pacjenta, ale też przez Jego Bliskich.  Pomoc psychologiczna skierowana jest też do Rodzin i Opiekunów, których Bliscy odeszli, a byli opieką Hospicjum Stacjonarnego lub Hospicjum Domowego.
Dokumenty do  pobrania: Poradnik dla Rodziny i Pacjenta –  O EMOCJACH I RADZENIU SOBIE 

 

Fizjoterapia

Jest nieodłącznym elementem terapii w opiece paliatywnej. Pomaga chorym opanować własne ciało i kontrolować co się z nim dzieje w związku z postępującą chorobą. Pozwala zrozumieć zmiany jakie zachodzą i wypracować komfort funkcjonowania. Ułatwia leczenie bólu, zmniejsza obrzęki i przykurcze. Ma nieoceniony wkład w poprawę stanu psychicznego chorych, poprawiając im nastrój poprzez poprawę funkcjonowania.

Karta Praw Pacjenta

Pacjencie, masz prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych,
2. Informacji,
3. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
4. Tajemnicy informacji,
5. Wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
6. Poszanowania intymności i godności,
7. Dokumentacji medycznej,
8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii/orzeczenia lekarza,
9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
10. Opieki duszpasterskiej,
11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf

 

 

Opieka Duszpasterska

Kapelan Hospicjum – ks. Andrzej Zieliński (kościół rzymskokatolicki – zgodnie z większościowym wyznaniem ludności zamieszkałej w Olsztynie).

 Kapelan pełni posługę w Hospicjum w każdą środę od godziny 15.00 lub w razie potrzeby po wcześniejszym kontakcie – tel. 601 665 375

Pacjenci innych wyzwań mają możliwość kontaktu ze wskazaną przez siebie osobą duchowną.

Telefony kontaktowe do Parafii innych wyznań:

Parafia Ewangelicka, ul. Stare Miasto 1 tel. 89 527 22 45

Parafia Prawosławna, ul. Wojska Polskiego 71 tel. 89 526 70 05

Parafia Bizantyjsko-Ukraińska/Kościół Greko-Katolicki, ul. Lubelska 12 tel. 89 527 72 63

Kościół Chrześcijan Baptystów w Olsztynie, tel. 691 220 378

W szczególnych sytuacjach pracownik medyczny Hospicjum ma obowiązek umożliwić kontakt z osobą duchowną deklarowanego przez Pacjenta wyznania.

 

Opieka wyręczająca

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, rodzina Pacjenta może skorzystać z opieki wyręczającej poprzez przyjęcie chorego do hospicjum stacjonarnego na czas do 10 dni w roku.

Dokumenty do pobrania:

Potrzebne przy przyjęciu
•  Skierowanie do Hospicjum Stacjonarnego
• Obowiązek informacyjny Hospicjum
• Zgoda i upoważnienie
• Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Rzecznik Praw Pacjenta 

Jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jest nim Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.

 • biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00, ul. Młynarska 465, 01-071 Warszawa
 • telefoniczna informacja pacjenta: 800 190 590 (ogólnopolska bezpłatna infolinia)
 • e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status