Projekt

EFRR

Projekt:   „Informatyzacja Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II                        w Olsztynie – etap II”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Cyfrowy Region RPWM.03.00.00

Priorytet Inwestycyjny: Wzmacnianie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Działanie: RPWM.03.02.00 E-zdrowie

Poddziałanie: E-zdrowie

Wartość Projektu: 213 688,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 181 634,80 zł

Celem projektu jest wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Centrum Opieki Paliatywnej w Olsztynie.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki uruchomieniu znacząco zmienionych e-usług i podłączeniu systemu do platformy P1. Do uruchomienia e-usług niezbędny jest również zakup sprzętu komputerowego                        i peryferyjnego. Osiągnięcie celu głównego przyczyni się do:

  • podniesienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
  • integracji z krajowymi i europejskimi systemami elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia,
  • poprawy jakości pracy,
  • poprawy wizerunku hospicjum i województwa.