OGŁOSZENIE O KONKURSIE

unieważnienie-1

 

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”
Wojska Polskiego 30
10-229 Olsztyn

ogłasza konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej hospicjum – Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”

Konkurs jest konkursem otwartym jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu składają zgłoszenie udziału w konkursie i prace konkursową.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej tj. dysponują osobami zdolnymi do wykonania określonej w pkt. 7.2 regulaminu, dokumentacji technicznej tj. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będąca członkiem izby zawodowej.

Kryteria oceny prac:
a)     Kryterium architektoniczne – 70%. Ocenie podlegać będą założenia architektoniczne budynku hospicjum

b) Kryterium urbanistyczne – 30%. Ocenie podlegać będą właściwe rozwiązanie przestrzenne w powiązaniu z najbliższy otoczeniem

Termin i miejsce składania karty zgłoszenia udziału w konkursie do dnia:
14 września 2018 do godz. 15.00 w siedzibie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”, al. Wojska Polskiego 30, 10-229 Olsztyn.

Koszty związane z przygotowaniem koncepcji w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) otrzyma zwycięzca wybrany przez Sąd Konkursowy.

z poważaniem
Teresa Kocbach

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o konkursie
REGULAMIN
Projekt umowy
Wyrys z mapy ewidencji
Mapa
ZAŁĄCZNIK NR 1